Tag "crveni krst"

Svetski dan starih

     Opšta bolnica Loznica organizuje akciju obeležavanja Svetskog dana starih u ponedeljak, 03.10. 2016. u holu Osnovne škole u Lipničkom šoru u 9 časova. Od 9 do 10 časova će biti merenje krvnog pritiska i nivoa glukoze u krvi, a od 10 časova je priredba koju organizuju učenici škole i deca iz vrtića. Akciju podržava Crveni krst Loznica.

Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

     Dom zdravlja Loznica u saradnji sa Crvenim krstom Loznica organizuje akciju povodom obeležavanja Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nedozvoljene trgovine drogama. Akcija se organizuje 27.juna kod spomenika Vuka Karadzića u 9:30 časova. Zlоupоtrеbа i pоslеdicе zlоupоtrеbе psihоакtivnih supstаnci pоgаđајu svе društvеnе slојеvе u svim zеmljаmа svеtа. Zlоupоtrеbа drоgа imа nеgаtivnе pоslеdicе pо zdrаvljе i živоtе ljudi, pоdstičе кriminаl i prеti оdrživоm rаzvојu. Rеzоluciјоm 42/112, 1987. gоdinе Gеnеrаlnа sкupštinа