У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на  скупштини удружења одржаној дана 25.11.2015.године у Лозници, ул. Ђорђа Ћурчије 4  усвојен је

 

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

“ДРИНА У СРЦУ”

 

 

Област остваривања циљева

 

Члан 1.

Удружење „Дрина у срцу“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области организовања културних,спортских и других манифестација и омладинског и другог активизма.

 

Циљеви удружења

 

 

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

 

Организовање  културних,спортских и других манифестација,омладинског и другог    активизма,информисања,образовања, издаваштва,туризма, спорта,европских интеграција,социјалне заштите,равноправности и солидарности људских и мањинских права,хуманитарне активности,заштите животне средине,екологије и других садржаја.

 

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1)организује културне и уметничке манифестације усмерене на презентацију и развој туризма и очување културних и природних вредности места и општине,у сарадњи са надлежним органима.

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у разним областима у складу са законом.

3) окупља лица различитих узраста и занимања,заинтересованих за припрему и извођење програма различитих стваралачких дисциплина иy области културе,уметности,спорта и омладинског активизма.

4) активно спровођење омладинске политике и омладинских идеја.

5) помоћ у усмеравању,образовању и у грађењу каријере ради унапређења живота младих и других       кроз разне врсте пројеката и активности

6) прикупља и обрађује научну и стручну литературу везану за рад и организацију културних,уметничких и других манифестација,а у вези са развојем туризма и остваривањем других циљева удружења

7) организује међународне скупове,учествује на истим,организује научне и стручне раднике за рад на научним,стручним и истраживачким пројектима у земљи и иностранству.

8)организује спортсмен И друдге манифестације,семинаре,такмичења,везане за развој омладинског активизма,кроз групни рад,обуке И тренинге деце,младих И одраслих

9)организује забавни живот и мобилност младих путем дружења,забава и концерата

10)залаже се за помоћ старих лица,лица са инвалидитетом,мање и више оболелих лица и пуно остваривање људских и мањинских права

11)покретање акције за помоћ у образовању деце И школовању одраслих

12)организује стручњаке и просветне раднике за едукацију деце,младих и одраслих

13)организовање активности за унапређење заштите животне средине

14)организовање,одржавање и унапређење сарадње са другим удружењима и организацијама у циљу размене искуства и знања у земљи и иностранству

15)организовање и других акција везаних за реализацију разних пројеката

16)обавља И друге сродне и пратеће активности

 

Назив и седиште

 

Члан 4.

Назив Удружења је:

 

                  УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ДРИНА У СРЦУ”

Удружење има седиште у Лозници,ул.Ђорђа Ћурчије бр. 4.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и по потреби може да оснива своје испоставе у другим градовима и општинама.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

 

 

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

 

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, на  предлог чланова удружења.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

 

Права обавезе и одговорност чланства

 

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

Унутрашња организација

 

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију застуника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора

 

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 3 члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

 

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

 

Члан 12.

Управни одбор:

       1)  руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради

            остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

 

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

  

 

Остваривање јавности рада

 

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

 

 

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима  о чему одлуку доноси Скупштина.

 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

 

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања,као и из области очувања и развоја старих заната и добијати накнаде за пружене услуге дозвољене законом који те услуге регулише.

Удружење може прибављати средства и конкурисањем за пројекте код државних органа и других фондација и међународних институција.

Удружење може прибављати средства и од организовања културних,спортских и забавних манифестација у складу са законом.

Удружење прибавља средства и на остале законом предвиђене начине.

 

 

    Члан 17.

Удружење може прибављати средства и обављањем привредне делатности.

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

 

Престанак рада удружења

 

Члан 18.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

                                                           

Члан 19.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

 

Изглед и садржина печата

 

Члан 20.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано:

 

 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ДРИНА У СРЦУ” ЛОЗНИЦА

 

 

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

 

Члан 22.

Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на скупштини Удружења.