Udruženje građana „Građanski savet opštine Mali Zvornik“ realizovaće na području opštine Mali Zvornik tokom februara, marta i aprila projekat posvećen unapređenju transparentnosti lokalne samouprave, pod nazivom  „Da li znaš da imaš pravo da znaš?“.

Clj projekta je unapređenje transparentnosti rada opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova u Malom Zvorniku, kao i podizanje opšte informisanosti građana Malog Zvornika o značaju građanskog nadzora nad radom lokalne samouprave.

Projekat treba da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih organa javne vlasti za proaktivno postupanje na planu transparentosti rada lokalne samouprave, unapređenju informisanosti građana, pogotovo mladih, o ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, te pokretanju inicijative za uvođenje transparentnog finansiranja udruženja sa teritorije opštine Mali Zvornik iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Glavne aktivnosti na  projektu obuhvataju  obuku zaposlenih u Opštinskoj upravi (OU) i lokalnim institucijama o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (ZSPIJZ), studijsku posetu opštini Ruma sa ciljem upoznavanja sa primerom dobre prakse, ažuriranje opštinskog informatora za 2016. godinu i izradu elektronske baze za vođenje posebne evidencije primljenih zahteva/žalbi za pristup informacijama od javnog značaja.

U okviru projekta biće realizovana i lokalna kampanja podizanja svesti i informisanja građana, posebno mladih, o važnosti praćenja rada lokalne samouprave i zalaganja za veću transparentnost u radu lokalnih organa javne vlasti. Kampanja će obuhvatiti 2 radionice za 40 starijih srednjoškolca pod nazivom „Šta sve imam pravo da znam?“. Predviđen je i okrugli sto „Pravni okvir i principi transaprentnog finansiranja OCD iz opštinskog budžeta“ s ciljem predstavljanja pravnog okvira kojim su jedinice lokalne samouprave obavezane da vrše transparentnu raspodelu sredstva za programe/projekte koje sprovode lokalna udruženja. U završnici projekta biće organizovn javni događaj, radi upoznavanja šire javnosti sa postignutim rezultatima projekta.

Povodom početka realizacije projekta, UG „Građanski savet opštine Mali Zvornik“ potpisalo je 11. februara sa Opštinom Mali Zvornik Memorandum o saradnji na realizaciji ovog projekta, kojim je opštinska uprava pružila punu podršku sprovođenju planiranih projektnih aktivnosti.