Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), u skladu sa opštim ciljem EU Projekta: “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja Evropskim integracijama – podrška Stalnoj radnoj grupi za regionalni ruralni razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi”, kao i FAO programa: “Podrška implementaciji malih lanaca vrednosti u prekograničnim regionima Zapadnog Balkana”, organizovala je  u hotelu “Royal Spa” u Banji Koviljači  trodnevnu radionicu „Podrška integralnom ekonomskom razvoju kroz održivo korišćenje prirodnih resursa i zelenih lanaca vrednosti” kroz: Povećanje svesti i znanja o održivom korišćenju prirodnih resursa, zelenih lanaca vrednosti, zajedničkoj promociji i marketingu kvalitetnih proizvoda i usluga u cilju kreiranja poslovnih partnerstava, kao i stvaranju i održavanju imidža proizvoda i usluga u prekograničnim regionima “Drina-Tara“ i ”Drina-Sava”.

Radionicu vode SWG i FAO međunarodni konsultanti i namenjena je za učesnike iz prekograničnih regiona “Drina-Tara” i “Drina-Sava”.

Radionica je prilika za razmenu iskustava, kao i definisanje predloga projekata za potencijalne buduće zajedničke projekte. Radionica je organizovana na participativnom pristupu, kroz diskusije i rad u grupama.