Nacionalna služba zapošljavanja za 2019. godinu obezbedila je sredstva za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja (APZ) u iznosu od 4.000.000.000,00 dinara iz sredstava doprinosa za slučaj nezaposlenosti, kao i iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u iznosu od 550.000.000,00 dinara.
Sredstva namenjena za sprovođenje programa i mera APZ rasporediće se organizacionim jedinicama NSZ – filijalama, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave i uslova za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija nezaposlenih.
Dodatna sredstva biće obezbeđena iz budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave za učešće u realizaciji programa ili mera APZ predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja –LAPZ.
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javne pozive za 2019. godinu koji obuhvataju sledeće programe:
 SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH LICA NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA
 SAMOZAPOŠLjAVANjE
 SAMOZAPOŠLjAVANjE PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANjINE
 SUBVENCIJA ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA
 REFUNDACIJA TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJI SE ZAPOŠLjAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA
 STRUČNA PRAKSA
 PROGRAM PRIPRAVNIKA ZA MLADE SA VISOKIM OBRAZOVANjEM
 PROGRAM PRIPRAVNIKA ZA MLADE SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM
 STICANjE PRAKTIČNIH ZNANjA
 OBUKE ZA POZNATOG POSLODAVCA

SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH LICA NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA odobrava se poslodavcima koji zaposle lice koje je na evidenciji NSZ i to u Gradu Loznica i opštini Ljubovija u iznosu od 200.000 dinara po licu, odnosno 240.000 dinara za OSI i korisnike novčane socijalne pomoći i ostale navedene kategorije. U opštinama Krupanj i Mali Zvornik iznos je 250.000 dinara po licu odnosno 300.000 dinara za osobe sa invaliditetom i korisnike novčane socijalne pomoći i ostale navedene kategorije.

SAMOZAPOŠLjAVANjE je program namenjen nezaposlenim licima koja su na evidenciji NSZ i imaju završenu obuku za započinjane sopstvenog posla. Obaveza lica je da registrovanu delatnost obavlja 12 meseci.

Iznosi subvencije su 200.000 dinara za ostala nezaposlena lica i Rome ( u 2018. godini iznos je bio 180.000 dinara ), a 220.000 dinara osobe koje su tehnološki viškovi i osobe sa invaliditetom.

JAVNI RADOVI se realizuju u oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada, kulturne delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, a na javnim radovima se radno angažuju najmanje pet lica i najmanje tri nezaposlene osobe sa invaliditetom po jednom poslodavcu. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Predviđena je naknada u visini do 22.000 dinara po licu ( u 2018. godini iznos je bio 18.000 dinara ), na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i koja obuhvata i troškove prevoza. Poslodavci će imati i naknadu troškova sprovođenja javnih radova u visini od 1.000 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, 1.500 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca, 2.000, dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca kao i naknadu troškova obuke koja iznosi 1.000 dinara po angažovanom licu.

SUBVENCIJA ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA odobrava se poslodavcu u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa porezima i doprinosima, a ne više od iznosa minimalne zarade u skladu sa propisima o radu.

REFUNDACIJA TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJI SE ZAPOŠLjAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA odobrava se poslodavcu za lice angažovano na pružanju podrške na radnom mestu u visini do 50.000 dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima.Predviđena je i refundacija poslodavcu troškova prilagođavanja radnog mesta u iznosu do 400.000dinara.

STRUČNA PRAKSA je program namenjen nezaposlenim licima kroz stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci. Naknada iznosi 14.000dinara ( u 2018. godini iznos je bio 12.000 dinara ), za lica sa SSS, 16.000dinara ( u 2018. godini iznos je bio 14.000 dinara ), za lica sa VŠS i 18.000 dinara ( u 2018. godini iznos je bio 16.000 dinara ), za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

NSZ vrši uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa Zakonom. Pravo učešća imaju poslodavci iz privatnog sektora kao i poslodavci iz javnog sektora ( u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite) do 30% ukupnog broja lica uključenih u meru.

PROGRAM PRIPRAVNIKA ZA MLADE SA VISOKIM OBRAZOVANjEM podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno najmanje visoko četvorogodišnje obrazovanje (najmanje 240 ESPB), radi obavljanja pripravničkog staža uz zasnivanje radnog odnosa.
NSZ refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 30.000 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 12 meseci.
Uslovi za lica: najmanje visoko četvorogodišnje obrazovanje (240 ESPB) , prosečna ocena najmanje 8,50 , do 30 g. Starosti , na evidenciji NSZ duže od 6 meseci , bez radnog iskustva ili nepotpunog.
Mogu se uključiti i OSI i Romi do 35 godina bez obzira na prosečnu ocenu i dužinu čekanja na evidenciji.

PROGRAM PRIPRAVNIKA ZA MLADE SA VISOKIM OBRAZOVANjEM se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru, u trajanju do 6 meseci, a realizuje se kroz:

zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme
poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i u tom slučaju poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa (ukupno 9 meseci);
zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme (na početku programa ili do isteka
šestog meseca, odnosno završetka programa)

poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 6 meseci, odnosno u ukupnom trajanju 12 meseci, u kojem slučaju poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje 6 meseci (ukupno 18 meseci).
Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba:

refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 28.000 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 6 ili 12 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).
Uslovi za lica:Mladi do 30 godina starosti koji su na evidsenciji duže od 6 meseci, nezaposleni OSI, nezaposleni Romi, mladi do 30 godina starosti koji su imali ili imaju status mladih u domskom smeštaju , hraniteljskim porodicama i starteljskim porodicama.

STICANjE PRAKTIČNIH ZNANjA podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština kroz obavljanje konkretnih poslova uz zasnivanje radnog odnosa.

-zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme (3+3)

-zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme ( na počeku programa ili do isteka trećeg meseca 6+6)

-NSZ za vreme trajanja mere refundira troškove zarada i pripadajuće doprinose u iznosu od 28.000 dinara

Uslovi za lica:lica bez kvalifikacija ( osnovna škola), lica iz kategorije viška zaposlenih, lica koja se nalaze na evidenciji NSZ najmanje 18 meseci sa najmanje završenom osnovnom školom.

OBUKE ZA POZNATOG POSLODAVCA predstavlja program koji odrazumeva učešće u finansiranju programa obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

realizaciju obuke u trajanju od 160 do 480 časova (u zavisnosti od vrste, složenosti poslova i drugih elemenata od značaja za trajanje obuke), u skladu sa standardima nivoa obuka, ili
realizaciju obuke u trajanju manjem od 160 časova, kada je to propisano posebnim zakonom ili pravilnikom, ili
realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i zasnivanje radnog odnosa sa licima koja su sa uspehom završila obuku
Za realizaciju obuke Nacionalna služba:

  1. poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:

sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke, zavisno od dužine trajanja teorijsko-praktične obuke, a najviše do 120.000 dinara po polazniku; sredstva se isplaćuju u dva dela – prvi po otpočinjanju obuke i drugi nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i zaposleni;
sredstva dodeljena po osnovu sprovedenih obuka na zahtev poslodavca sude minimis državna pomoć.

  1. nezaposlenom polazniku isplaćuje:

mesečnu novčanu pomoć u visini od 16.000 dinara ( u 2018. godini iznos je bio 6.000 dinara ), za pun fond časova,
sredstva za troškove prevoza;

  1. nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom isplaćuje:

mesečnu novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za pun fond časova, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom,sredstva za troškove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa, u skladu sa zakonom.
U odnosu na 2018. godinu, novi programi koji se finansiraju su Programi pripravnika za mlade sa visokom i srednjom stručnom spremom. Uvećana je naknada licima za program samozapošljavanja, poslodavci koji žele da angažuju lica po osnovu javnih radova mogu podneti zahtev za najmanje pet lica, za OSI tri lica, a uvećana je i naknada licima po osnovu javnih radova na mesečnom nivou. Takođe, značajno je uvećana mesečna novčana pomoć nezaposlenom licu u okviru programa obuke za poznatog poslodavca, kao i iznos naknade za program stručne prakse.

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje- filijala Loznica krajem 2018. godine nalazilo se 14.397 lica, od čega u gradu Loznica 9.113, u Krupnju 1.779, Ljuboviji 1.766 i Malom Zvorniku 1.739 lica. U 2018. godini ukupno je 904 lica dobilo zaposlenje po aktivnim merama zapošljavanja NSZ u gradu Loznica i opštinama Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik, a za te mere Nacionalna služba zapošljavanja izdvojila je 158 miliona dinara. U 2019. godini se očekuje da i broj lica i iznos sredstava potrebnih za realizaciju svih mera NSZ bude još veći.

Foto: Pixabay