Skupština Srbije usvojila je danas 14 zakona iz oblasti privrede, poreske politike i zdravstva, medju kojima i Zakon o javnim preduzećima koji predvidja da se direktori javnih preduzeća u Srbiji biraju na javnom konkursu i da neće moći da budu partijski funkcioneri.
Predvidjeno je i da direktora javnog preduzeća imenuje Vlada, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a moraće da ima završen najmanje četvorogodišnji fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi.
Direktor javnog preduzeća neće moći da bude član organa političke stranke, odnosno moraće da mu miruje funkcija u organu političke stranke.
Skupština Srbije usvojila je i Zakon o uslovima i načinu sticanja prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo, kojim se definiše imovina tog preduzeća. Zakonom se uredjuju procedure, uslovi i način na koji Železara stiče pravo svojine na zemljištu, na objektima koji su izgrajeni na tom zemljištu, kao i na zemljištu bez izgradjenih objekata. Železara će postati vlasnik državnog zemljišta na kome je upisana kao korisnik.
Na ovaj način rešava se višedecenijski problem vezan za status objekata i zemljišta Železare, što je bitan preduslov za dalji oporavak te fabrike i uspešniju privatizaciju.
Izvor: agencije
T.Ž.